SWANBAY GIAI ĐOẠN 2 Nhận đăng ký ưu tiên chọn căn Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm Số lượng sản phẩm có hạn